MISS ELEGANT DELIGHT

Flush

VG

-88

HO

USA

F

000063238366

Elegant x Durham x Rudolph